Kylän vesialueen luonto sopii sopii yhä vieläkin monin osin Olaus Magnuksen antamaan kuvaan Tornion seudun vesialueesta vuodelta 1519, jossa hän kertoo mm., että rannikon seudulla on paljon mitä miellyttävämpiä saaria, joiden puut, yrtit ja ruoho tarjoavat mitä ilahduttavinta virkistystä. Liakanjoen-Raumonjoen sivu-uomastoilla on runsaasti putaita Laivaniemen kylän alueella. Putaat ovat kuitenkin nykytilassa vähävetisiä ja ovat liettymässä umpeen. Putaiden rannoilla on leveitä rantakasvillisuusvyöhykkeitä, jotka ovat lajistoltaan runsaita. Rantalehdoilta voi löytää esim. kulleroita, metsäkurjenpolvia, käenkaalia, kieloja ja näsiä. Rantapensaikot ovat puustoltaan tiheitä ja niissä viihtyy etupäässä koivu, leppä ja paju. Putaiden rannat ovat maaperältään hedelmällisiä ja sopivat näin ollen maanviljelykseen. Merenrannan ja putaiden niityillä laidunnettiin kesäisin myös karjaa, joiden yöpymispaikkoina olivat pyramidikattoiset kesänavetat.

leppikari10 20080724 1514404528

Kylän alueella on maakunnallisesti arvokkaita alueita kuten Koppana-Nostinkari miljöö, kyläkuvallisesti arvokas Yli-Pörhölän mäki sekä maastoon sopiva Koppanan tie peltoreunuksineen. Perinnemaisemiin Tornion Laivaniemen alueella luetaan Tapanin saaren laitumet. Laivaniemen kylän alueella on muinaisia rakennelmia, kuten Rakanmäen rautakautinen asuinpaikka ja kalmisto. Etenkin Laivaniemen rantatien varrella on idyllistä maalaismaisemaa perinteisine talonpoikaistaloineen.


Yhteistyössä